Módosultak a szociális célú tűzifa támogatás feltételei - Nagyvenyim

Módosultak a szociális célú tűzifa támogatás feltételei


Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva úgy határoz, hogy a külterületi utak mentén történő bozótirtásából és az utakat szegélyező fasorok rendszeres karbantartásából és takarításából az Önkormányzatot a 78/2017.(V.30.) önkormányzati határozat szerint megillető fa mennyiséget a rendelkezésre álló keret mértékéig szociális célú tűzifa támogatásként osztja ki a rászoruló személyek között.

A szociálisan legrászorultabb személyek tűzifa támogatás iránti kérelmeinek elbírálása megtörtént, a részükre történő kiosztás folyamatos. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat részére továbbra is áll rendelkezésre kiosztható tűzifa, a Képviselő-testület 103/2017 (VII.14.) számú önkormányzati határozatával módosította az igénylés feltételeit.

Ennek értelmében szociális célú tűzifa támogatásban az a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező a rászoruló személy részesíthető, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 %-át (79.800 Ft), egyedül élő esetében a 300 %-át (85.500 Ft) és
b) nyilatkozik arról, hogy lakása fával fűthető.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

a) azt, aki a Szoctv. alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot,
c) a gyermekét egyedül nevelő szülőt,
d) a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által alapellátásban gondozott személyeket, családokat.

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától. A szociális célú tűzifa támogatás vissza nem térítendő támogatás, és egy jogosult naptári évenként legfeljebb 10 mázsa szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra:

a)  aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett,
b)  azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Nem nyújtható szociális célú tűzifa támogatás az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem laknak.

A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinál átvehető nyomtatványon kell benyújtani.

A nyomtatvány letölthető - kerelem_tuzifa.pdf 

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez.

A kérelmeket az önkormányzat Humán és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el a családgondozók véleményének kikérése mellett. 

A rendelkezésre álló keret kimerülését követően a benyújtott és jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmező kérelméről azt követően dönt a Humán és Környezetvédelmi Bizottság, ha van újabb Önkormányzatot megillető szociális célú tűzifa támogatásra felhasználható fa mennyiség.

Takácsné dr. Gécs Anita - jegyző2017 július 17 hétfő - 16:05:24 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2