Aktív korúak ellátása - Nagyvenyim

Aktív korúak ellátása


AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

Illetékesség

Lakóhely, tartózkodási hely, ha a kérelmezőnek több lakcíme van az illetékességet az a lakó-, vagy tartózkodási hely alapozza meg ahol életvitelszerűen lakik

Ügyintézéshez szükséges okiratok

Jövedelem igazolására:

 • a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelme,
 • nem rendszeres jövedelem esetén, az elmúlt 12 hónap átlaga alapján számított havi jövedelem
 • egészségkárosodott személy esetében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságának érvényes és hatályos szakvéleményét vagy szakhatósági állásfoglalását, vagy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének igazolását a fogyatékossági támogatás vagy a vakok személyi járadékának folyósításáról
 • vagyonnyilatkozat

Eljárási illeték

 • a szociális igazgatási eljárás költség-, és illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú (18. életévet betöltött és a 62. életévet be nem töltött) személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.

A jogosultság megállapításának jogcíme:

 • egészségkárosodott vagy
 • állástalan.
 • Az ellátás megállapítása iránti kérelmek meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán terjeszthetőek elő személyesen.
 • Amennyiben az ellátás megállapítására vonatkozó igény nem a meghatározott formanyomtatványon kerül benyújtásra, úgy a kérelem előterjesztése napjának az írásban előterjesztett igény benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés a hiánypótlásnak megfelelően megtörténik.
 • A jogosultság elbírálásához kérelmező a formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.
 • Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatalát.

Ügyintézés:

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.

Telefon: 25/506-211
Telefax: 25/506-217
E-mail: mzs@invitel.hu

Általános ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.000 - 12.00 és 12.30 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző elérhetősége

Szloboda Istvánné
Telefon: 25/506-211
Telefax: 25/506-217
E-mail: mzs@invitel.hu

Ügyintézés határideje

 • 30 nap

Kapcsolódó formanyomtatványok listája

 • Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges.

Az alkalmazott jogszabályok:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 12/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet