Lakásfenntartási támogatás - Nagyvenyim

Lakásfenntartási támogatás


LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

Illetékesség

 • lakóhely, tartózkodási hely
 • ha a kérelmezőnek több lakcíme van az illetékességet az a lakó-, vagy tartózkodási hely alapozza meg ahol életvitelszerűen lakik

Ügyintézéshez szükséges okiratok

 • vagyonnyilatkozat

háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása:

 • kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelme
 • nem rendszeres jövedelem esetén, az elmúlt 12 hónap átlaga alapján számított havi jövedelem

a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása esetén:

 • a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot
 • a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adatot
 • a lakásbérlet vagy albérlet igénybevételére irányuló szerződést bérbevevő félként megkötő személy természetes személyazonosító adatait,
 • közös költség megfizetésére kötelezett személy természetes személyazonosító adatait,
 • társasházban lakó jogosult esetében a közös képviselő nyilatkozata

Eljárási illeték

 • a szociális igazgatási eljárás költség-, és illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

 • Az ellátás megállapítása iránti kérelmek meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán terjeszthetőek elő személyesen.
 • Amennyiben az ellátás megállapítására vonatkozó igény nem a meghatározott formanyomtatványon kerül benyújtásra, úgy a kérelem előterjesztése napjának az írásban előterjesztett igény benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés a hiánypótlásnak megfelelően megtörténik.
 • A jogosultság elbírálásához kérelmező a formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.
 • Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatalát.

Ügyintézés:

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.

Telefon: 25/506-211
Telefax: 25/506-217
E-mail: mzs@invitel.hu

Általános ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.000 - 12.00 és 12.30 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző elérhetősége

Szloboda Istvánné
Telefon: 25/506-211
Telefax: 25/506-217
E-mail: mzs@invitel.hu

Ügyintézés határideje és díja

 • 30 nap

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapítására

Az alkalmazott jogszabályok:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38-39.§
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 20-24.§
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 12/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet