Óvodáztatási támogatás - Nagyvenyim

Óvodáztatási támogatás


ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

Illetékesség

Lakóhely, tartózkodási hely, ha a kérelmezőnek több lakcíme van az illetékességet az a lakó- vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik

Ügyintézéshez szükséges okiratok

A kérelemben a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének nyilatkoznia kell arról, hogy gyermekének 3 éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

Eljárási illeték

  • a gyámhatósági eljárás költség-, és illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte. A támogatás első ízben annak a szülőnek folyósítható, aki harmadik, illetve negyedik életévét betöltött gyermekét 2009. január 1-jét követően íratta be az óvodába.

  • Az ellátás megállapítása iránti kérelmek meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán terjeszthetőek elő személyesen.
  • Amennyiben az ellátás megállapítására vonatkozó igény nem a meghatározott formanyomtatványon kerül benyújtásra, úgy a kérelem előterjesztése napjának az írásban előterjesztett igény benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés a hiánypótlásnak megfelelően megtörténik.
  • A jogosultság elbírálásához kérelmező a formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.
  • Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatalát.

Ügyintézés:

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.

Telefon: 25/506-211
Telefax: 25/506-217
E-mail: mzs@invitel.hu

Általános ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.000 - 12.00 és 12.30 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző elérhetősége

Szloboda Istvánné
Telefon: 25/506-211
Telefax: 25/506-217
E-mail: mzs@invitel.hu

Ügyintézés határideje és díja

  • 30 nap

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

Kérelem óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására

Az alkalmazott jogszabályok:

  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
  • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet