Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Nagyvenyim

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

Illetékesség

 • lakóhely, tartózkodási hely
 • ha a kérelmezőnek több lakcíme van az illetékességet az a lakó-, vagy tartózkodási hely alapozza meg ahol életvitelszerűen lakik

Ügyintézéshez szükséges okiratok

jövedelem igazolására:

 • kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelme
 • nem rendszeres jövedelem esetén, az elmúlt 12 hónap átlaga alapján számított havi jövedelem
 • tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása

Eljárási illeték

 • a szociális igazgatási eljárás költség-, és illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok

Létfenntartási gondokkal küzdő, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került gyermeket gondozó család részére nyújtandó támogatás.

 • Az ellátás megállapítása iránti kérelmek meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán terjeszthetőek elő személyesen.
 • Amennyiben az ellátás megállapítására vonatkozó igény nem a meghatározott formanyomtatványon kerül benyújtásra, úgy a kérelem előterjesztése napjának az írásban előterjesztett igény benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés a hiánypótlásnak megfelelően megtörténik.
 • A jogosultság elbírálásához kérelmező a formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.
 • Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatalát.

Ügyintézés:

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.

Telefon: 25/506-213
Telefax: 25/506-217
E-mail: ugyfelszolg@invitel.hu

Általános ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.000 - 12.00 és 12.30 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző elérhetősége

Szloboda Melinda
Telefon: 25/506-213
Telefax: 25/506-217
E-mail: ugyfelszolg@invitel.hu

Ügyintézés határideje és díja

 • 30 nap

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására

Az alkalmazott jogszabályok:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 12/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet