Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - Nagyvenyim

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás


RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

Illetékesség

Lakóhely, tartózkodási hely, ha a kérelmezőnek több lakcíme van az illetékességet az a lakó-, vagy tartózkodási hely alapozza meg ahol életvitelszerűen lakik

Ügyintézéshez szükséges okiratok

jövedelemigazolás:

 • havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmet,
 • nem havi rendszeres vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén az előző 12 hónap 1 hónapra eső átlagát,
 • családi pótlékról szóló igazolás,
 • tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás,
 • egyedülállóságra vonatkozó igazolás,
 • a közös háztartásban élő tartós beteg, vagy fogyatékos gyermek ezen állapotáról szóló igazolás.
 • vagyonnyilatkozat

Eljárási illeték

 • a gyámhatósági eljárás költség-, és illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

 • gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
 • pénzbeli támogatásnak (augusztus, november hónapban),
 • az ingyenes tankönyvnek és

egyéb kedvezmények igénybevételére.

 • Az ellátás megállapítása iránti kérelmek meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán terjeszthetőek elő személyesen.
 • Amennyiben az ellátás megállapítására vonatkozó igény nem a meghatározott formanyomtatványon kerül benyújtásra, úgy a kérelem előterjesztése napjának az írásban előterjesztett igény benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés a hiánypótlásnak megfelelően megtörténik.
 • A jogosultság elbírálásához kérelmező a formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.
 • Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatalát.

Ügyintézés:

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.

Telefon: 25/506-213
Telefax: 25/506-217
E-mail: ugyfelszolg@invitel.hu

Általános ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.000 - 12.00 és 12.30 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző elérhetősége

Szloboda Melinda
Telefon: 25/506-213
Telefax: 25/506-217
E-mail: ugyfelszolg@invitel.hu

Ügyintézés határideje és díja

 • 30 nap

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

Az alkalmazott jogszabályok:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet